مناسبت روشن فکری حوزوی با روشن فکری دینی
33 بازدید
محل نشر: همایش حوزه و روشن فکری
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله در مجموعه مقالات حوزه و روشن فکری به تاریخ سال 1389 از سوی بوستان کتاب چاپ شده است. این مقاله به مناسبت دو دیدگاه روشن فکری حوزوی و روشن فکری دینی می پردازد و مناسبتهای هر دو را بررسی می کند.