روشن فکری مذهبی در برابر روشن فکری دینی
36 بازدید
محل نشر: بازتاب اندیشه شماره 102
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به نقد مباحث مطرح شده از سوی مجتبی نجفی که در نشریه کارگزاران ش 586 به تاریخ 1387/6/19 نقل شده، پرداخته شده است.