تقدم «سیاست رهایی بخش» بر «زیست دمکراتیک»
34 بازدید
محل نشر: مجله بازتاب اندیشه شماره 109- 114
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این شماره نگارنده به نقد مقاله حبیب الله پیمان، با نام تقدم «سیاست رهایی بخش» بر «زیست دمکراتیک»چاپ شده در ضمیمه اعتماد به شماره 1974 و به تاریخ چاپ 1388/3/23 پرداخته است.