مختار چگونه کذاب شد؟
14 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله به اتهام کذاب بودن مختار پرداخته شده است. گفتنی است نگارنده با نام کارشناسی کاوه به این مطلب را در سایت اسک دین نشر داده است.
آدرس اینترنتی