ابوالقاسم بلخی کعبی
37 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله به سفارش بنیاد دایره المعارف اسلامی نوشته شده و در جلد مربوطه به چاپ خواهد رسید. در این مقاله به زندگی و آثار علمی ابوالقاسم بلخی متکلم معتزلی اشاره شده است.