بررسی عاشورا در دولتهای شیعی آل بویه و فاطمیان
48 بازدید
موضوع: تاریخ و سیره
مصاحبه کننده : نشست علمی
محل مصاحبه : پژوهشگاه دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم
نحوه تهیه : فردی
تعداد شرکت کننده : 0

 در سال 1390 نشست علمی عاشورا در دولتهای شیعی آل بویه و فاطمیان در پژوهشگاه دفتر تبلیغات برگزار شد که مبحث عاشورا در عصر آل بویه بوسیله اینجانب ارائه گشت.